Oinbjudna gäster

Information har kommit in gällande oinbjudna gäster hemma hos folk. Det verkar vara vanligt att en del personer går runt och känner på dörrar för att ta sig in, stjäla egendom eller skada någon. Oavsett vad en oinbjuden person eller personer är ute efter, så faller ens trygghet i hemmet när man stöter på folk man själv inte har bjudit in. Känslan av ovisshet, otrygghet och osäkerhet är ett faktum.

Enligt lag får man inte ge sig in i en annans bostad utan tillstånd. Står dörrar öppna, så är lagen inte riktigt med oss. Dock måste personerna avvika vid tillsägelse. Olaga intrång, olaga kvarstannande, inbrott, intrång och hemfridsbrott är inget man vill behöva uppleva med någon man absolut inte vill ha hemma.

Hemfridsbrott – Brottsbalken (BrB) 4 kap, 6 § Första stycket – Den som olovligen stänger sig in eller kvarstannar i någon annans boende ska dömas till hemfridsbrott till böter eller fängelse i högst 1 år.

Olaga intrång – Brottsbalken (BrB) 4 kap, 6 § Andra stycket – Tränger man sig in eller stannar kvar i en byggnad fartyg, gårdsplan eller på annan plats, ska man dömas till böter eller fängelse i högst 1 år.

Sedan 1 juli 2022 kom det till en del lagförändringar, och kapitlen och stycken gällande hemfridsbrott och olaga intrång skärptes. Nu gäller även gårdsplaner. Olaga intrång och Hemfridsbrott ändrades och man kan numera även dömas till grovt olaga intrång och grivt hemfridsbrott. Straffskalorna skärptes frånfängelse i högst 2 år, till att peka på mellan 6 månader och 3 år. Detta regleras i 4 kap, 6 k§, tredje stycket.

Även försök till förberedelse oc hstämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång lyder nu under kriminalisering

Man ser även på ifall våld har inblandats, hot om brottslig gärning egendomsskada ofredande eller om brottet har skett särskilt hänsynslöst eller som man säger, varit av farlig art.

Wilhelmina Rudin
Withe Security